Integritetspolicy

Vi på JiO Eltjänst AB värnar om den personliga integriteten. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Så här behandlar JiO Eltjänst AB dina personuppgifter.

JiO Eltjänst AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas eller inhämtas innan eller i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås (jobb beställning) och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation. Vid inledande av en kundrelation och vid betalningar eller delbetalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att göra eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att en kundrelation kan inledas och betalning genomföras.
Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.
Vi säljer eller förmedlar aldrig lagrade personuppgifter till annan part.

Dina Rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.